ALBINOI

MENU

regulamin serwisu

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady i warunki (“Warunki”) korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.albinoi.pl ("Serwis”, “Witryna"). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny zgodnie z tymi Warunkami.

 

2. Serwis jest prowadzony przez spółkę RS Travel Worldwide Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Dmowskiego 3, 80-243 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 0000550816, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP PL9571077779 oraz numer statystyczny REGON 361124159, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, ("RS Travel").

 

3. Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i zgodnie z obowiązującym prawem może korzystać z witryny, zawierać umowy i jest odpowiedzialny za powstałe w wyniku korzystania z witryny zobowiązania. Użytkownik rozumie, że jest finansowo odpowiedzialny za korzystanie z witryny osobiście oraz za osoby którym udostępnił nazwę użytkownika oraz hasło.

 

4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować usługi hotelarskie świadczone przez hotele lub innych dostawców usług turystycznych współpracujących z Serwisem ("Hotel", "Hotele", “Dostawcy usług turystycznych”) oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele lub innych dostawców usług turystycznych (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem lub innym dostawcą usług turystycznych, umowy o świadczenie Usług. W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez witrynę, użytkownik wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych. Umowa na usługi turystyczne (łącznie z zakwaterowaniem) zawierana jest z dostawcą usług turystycznych, nie ze spółką RS Travel, która działa wyłącznie w charakterze dostawcy usług informatycznych - platformy, na której można dokonać rezerwacji (“Usługi IT”). To dostawca usług turystycznych jest odpowiedzialny za zapewnienie usług turystycznych. RS Travel nie jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu lub należących do serwisu stron internetowych lub za jakość zarezerwowanego zakwaterowania lub innych usług turystycznych. RS Travel nie zawiera za pośrednictwem serwisu umów agencyjnych, a usługi przezeń świadczone nie mają charakteru agencyjnego.

 

4. Serwis umożliwia rezerwację usług hotelarskich świadczonych przez hotele lub innych dostawców usług turystycznych, których Oferty udostępnia Serwis ("Hotel", "Hotele", “Dostawcy usług turystycznych”) oraz usług dodatkowych oferowanych przez Hotele lub innych dostawców usług turystycznych (dalej łącznie "Usługi"). Tym samym, w przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych (łącznie z zakwaterowaniem) bezpośrednio z dostawcą usług turystycznych. Umowa taka i ogólne warunki jej zawarcia dostarcza dostawca usług turystycznych użytkownikowi. RS Travel nie działa w charakterze dostawcy usług turystycznych, ale dostawcy usług informatycznych - platformy, na której dokonać można rezerwacji ("Usługi IT"). Od momentu jej zawarcia to dostawca usług turystycznych jest odpowiedzialny za zapewnienie usług turystycznych. RS Travel nie jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu lub należących do serwisu stron internetowych lub za jakość zarezerwowanego zakwaterowania lub innych usług turystycznych. RS Travel nie zawiera za pośrednictwem serwisu umów agencyjnych, a usługi przezeń świadczone nie mają charakteru agencyjnego.


 

5. W ramach Serwisu RS Travel prezentuje na zlecenie dostawcy usług turystycznych ofertę jego Usług i świadczy usługi IT na rzecz dostawcy usług turystycznych, które pozwalają na przyjęcie od użytkowników Serwisu rezerwacji Usług ("Rezerwacja") oraz na przyjmowanie i przekazywanie dostawcy usług turystycznych płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na jego rzecz przez użytkowników Serwisu ("Funkcjonalność Serwisu"). Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy dostawcą usług turystycznych a użytkownikiem Serwisu.

 

6. RS Travel nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

 

7. W żadnym wypadku RS Travel nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy dostawcą usług turystycznych a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą dostawcy usług turystycznych.

 

8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych.

 

9. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością RS Travel i podlegają ochronie prawnej.

 

10. Dostęp do naszego Serwisu mogą Państwo uzyskiwać wyłącznie za pomocą naszej aplikacji, standardowych przeglądarek sieciowych i mobilnych oraz podobnych aplikacji konsumenckich.


 

§2 Formularz rezerwacji

1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez RS Travel oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji lub numeru i danych karty kredytowej lub płatniczej, (iii) świadczenia przez Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez RS Travel oraz partnerów RS Travel (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, firma RS Travel jest uprawniona do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez RS Travel w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.


 

§ 3 Rezerwacja oraz anulacja

1. Klient wybiera usługi dostępne dla Klienta spośród oferowanych mu w ramach Serwisu.

 

2. Klient oświadcza, się zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz zapoznał się z informacjami niezbędnymi i/lub uzupełniającymi w celu dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy.

 

3. Klient bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za adekwatność dokonanego przez siebie wyboru usługi.

 

4. Klient musi mieć ukończone 18 lat, żeby móc dokonać rezerwacji usługi za pośrednictwem Serwisu.

 

5. W celu skorzystania z oferty Hotelu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do:

 

a. sprawdzenia dostępności wybranej usługi;

 

b. dokonania wyboru daty (okresu), w którym usługa ma być świadczona;

 

c. prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Rezerwacji Usług. RS Travel wskazuje w

formularzu Rezerwacji, które dane użytkownika są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu lub przekazania danych karty kredytowej, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem;

 

d. przyjęcia formy płatności i jej warunków;

 

e. dokonania płatności lub przekazania numeru karty kredytowej;

 

3. Dokonując rezerwacji Klient automatycznie poświadcza zgodność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych.

 

4. Dokonując rezerwacji, obowiązkiem uzytkowanika jest powiadomienie dostawcy usług turystycznych o wymogach lub specjalnych udogodnieniach wymaganych przez uzytkowanika, związanych z wszelkiego rodzaju schorzeniami. Dostawca usług turystycznych nie ma obowiązku spełniać specjalnych wymagań użytkownika - jest to wyłącznie jego dobrą wolą.

 

5. Umowa zostaje zawarta z momentem prawidłowego dokonania płatności za usługę.

 

6. RS Travel potwierdza dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną.

 

7. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty ("Podmiot świadczący usługi płatnicze").

 

8. Do obowiązków użytkownika należy zapłacenie dostawcy usług turystycznych w dniu przyjazdu pozostałych kosztów dokonanej przez niego rezerwacji chyba że płatność została już dokonana przez podmiot świadczący usługi płatnicze. Do obowiązków użytkownika należy też zapłacenie za usługi dodatkowe uzgodnione z informacjami zawartymi w ofercie dostawcy usług turystycznych oraz w stosownych przypadkach (jeśli nie było stanowione inaczej), za uiszczenie opłat za obsługę oraz podatków dostawcy usług turystycznych, w tym podatków miejskich (opłat klimatycznych) zgodnie z warunkami stosowanymi przez danego dostawcę usług turystycznych.

 

9. Dokonując rezerwacji, użytkownika akceptuje warunki dotyczące anulowania oraz niewykorzystnia rezerwacji dostawcy usług turystycznych.

 

10. Każda Oferta prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezygnacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.

 

11. W przypadku anulowania rezerwacji w okresie czasu krótszym niż określono w warunkach oferty (lub w przypadku niezamelowania się w uzgodnionym terminie), użytkownik wyraża zgodę na obciążenie karty kredytowej/płatniczej przez dostawcę usług turystycznych bez dalszego powiadamiania, kwotą nieprzekaczającą wysokość opłaty zgodnej z warunkami dostawcy usług turytycznych podaną w ofercie. Jeśli usługa turystyczna została opłacona z góry (płatność online), to w powyższej sytuacji użytkownik nie ma prawa domagać się zwrotu wniesionej już opłaty bezzwrotne zamówienie usługi.

11. RS Travel nie ponosi odpowiedzialności w zakresie rozliczeń z tytułu odstąpienia od umowy  zawartej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych. W tym zakresie zastosowanie mają warunki umów zawartych między Użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych.

 

12. Niepojawienie się w obiekcie w uzgodnionym terminie zameldowania może spowodować unieważnienie całej rezerwacji. Wszelkie zmiany w rezerwacji należy zgłosić i uzgodnić bezpośrednio z dostawcą usług turystycznych lub z Biurem Obsługi Klienta (“BOK”) serwisu.

 

13. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od dostawcy usług turystycznych lub za pośrednictwem RS Travel.

 

14. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej.

 

15. W przypadku overbookingu dostawcy usług turystycznych, RS Travel w porozumieniu z dostawcą usług turystycznych zaproponuje użytkownikowi alternatywne rozwiązanie. Różnicę w cenie zakwaterowania pokryje dostawca usług turystycznych. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na rozwiązanie alternatywne, RS Travel anuluje rezerwację, a dostawca usług turystycznych jako jedyny odpowiedzialny za zaistniałą sytuację zwróci pobraną opłatę za rezerwację jeśli takowa została pobrana.

 

16. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").


 

§4 Cena i Płatność

1. Ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. Negocjowanie cen podanych w Serwisie nie jest możliwe.

 

3. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.

 

4. RS Travel nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.

 

5. RS Travel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bagażu, transakcje zagraniczne, wizy, szczepienia, zabiegi medyczne oraz wszystkie inne ewentualne koszty, które nie są wyraźnie wymienione w ofercie.

 

6. Płatności należy dokonać bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu, chyba że opis oferty danej usługi stanowi inaczej.

 

7. W przypadku gdy Oferta przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danej Oferty:

 

a. po dokonaniu wyboru Oferty i wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi osobowymi,

użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu

umożliwienia obciążenia przez RS Travel karty płatniczej/kredytowej użytkownika to jest: imienia,

nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;;

 

b. Dostawca usług turystycznych będzie uprawniony do preautoryzacji karty płatniczej z

wykorzystaniem terminalu POS. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty

płatniczej/kredytowej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej/kredytowej użytkownika

kwoty odpowiadającej kwocie należnej dostawcy usług turystycznych tytułem Rezerwacji do czasudokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;

 

c. RS Travel prześle dane wymienione powyżej dostawcy usług turystycznych używając

zabezpieczonego, szyfrowanego łącza internetowego;

 

d. dostawca usług turystycznych będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

 

e. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń

wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez dostawcę usług turystycznych kwoty jemu należnej tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej/kredytowej użytkownika;

 

f. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwa pre-autoryzacja przez dostawcę usług turystycznych kwoty należnej dostawcy usług turystycznych tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej/kredytowej użytkownika na podstawie oświadczeń i danych użytkownika przekazanych zgodnie z §4 pkt 7a regulaminu serwisu, dostawca usług turystycznych będzie uprawniony do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;

 

g. oświadczenie dostawcy usług turystycznych o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez RS Travel użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

h. z chwilą rozpoczęcia pobytu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej dostawcy

usług turystycznych tytułem Rezerwacji;

 

i. jeśli użytkownik nie stawi się w hotelu lub innym wskazanym w ofercie miejscu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, dostawca usług turystycznych będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej/kredytowej użytkownika na kwotę równą kwocie jemu należnej tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.

 

8. W przypadku gdy Oferta przewiduje jedynie płatność z góry kartą płatniczą/kredytową lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności z góry kartą płatniczą/kredytową spośród metod płatności dostępnych w ramach danej Oferty:

 

a. po dokonaniu wyboru Oferty i wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi osobowymi, użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez RS Travel karty płatniczej/kredytowej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

 

b. RS Travel będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych powyżej wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;

 

c. RS Travel obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez RS Travel dostawcy usług turystycznych po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika.

 

d. Jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu lub innym wskazanym w ofercie miejscu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, dostawca usług turystycznych nie zwróci użytkownikowi kwoty pobranej z w procesie płatności należnej tytułem Rezerwacji.


 

§5 Reklamacje

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio dostawcy usług turystycznych, którego Usług reklamacja dotyczy lub dostawcy usług turystycznych za pośrednictwem RS Travel na adres poczty elektronicznej RS Travel: office@albinoi.pl . W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone RS Travel, RS Travel niezwłocznie przekaże reklamację dostawcy usług turystycznych, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do RS Travel.

 

2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Serwisu płatności powinny być kierowane do RS Travel. RS Travel rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach RS Travel poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas dokonywania reklamacji. Jeśli RS Travel nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy RS Travel a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.


 

§6 Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności

1. W przypadku wystąpienia problemów z zakwaterowaniem, należy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych. W przypadku problemów z rezerwacją dokonaną za pośrednictwem witryny, należy bezpośrednio kontaktować się z office@albinoi.com lub przez formularz kontaktowy.

 

2. RS Travel działa w charakterze dostawcy usług IT dla dostawcy usług turystycznych i jako firma nie jest stroną umowy pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą usług turystycznych w zakresie świadczenia usług turystycznych (łącznie z zakwaterowaniem) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy. W szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a. treść, dokładność i kompletność opisu oferty, w tym zakwaterowania i innych usług turystycznych prezentowanych przez dostawcę usług turystycznych;

 

b. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez dostawcę usług turystycznych.

 

c. jakość elementów oferty i innych usług turystycznych, które były zarezerwowane za pośrednictwem serwisu,

 

d. wszelkie trudności, wypadki, choroby lub inne problemy, poniesione z winy obiektu lub innych usług turystycznych lub poniesione przez użytkownika lub członków grupy użytkownika podczas pobytu w miejscach zakwaterowania lub w czasie korzystania z oferty zakupionej przy pomocy serwisu;

 

e. oceny i opinie wyświetlane w serwisie;

 

f. błędy lub niepowodzenie przy zapisie rezerwacji powstałe w wyniku błędu użytkownika lub innych okoliczności, na które nie RS Travel nie miał wpływu (na przykład awaria prądu)

 

g. anulowanie rezerwacji przez dostawcę usług turystycznych bez względu na przyczynę lub niedostarczenie przez dostawcę całości lub części zarezerwowanej usługi;

 

3. Za treść Oferty oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie dostawca usług turystycznych.

 

4. Spółka RS Travel, oraz pracownicy, podmioty stowarzyszone lub inni przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika (lub kogokolwiek z grupy osób towarzyszących użytkownikowi, podmiotów stowarzyszonych ani innych osób lub stron posiadających udział w rezerwacji) za: (i) pośrednie, specjalne lub konsekwencyjne straty lub odszkodowania, (ii) utratę danych, dochodów, zysków, interesów lub możliwości, (iii) straty lub szkody mienia w każdym przypadku wynikające z lub związane z korzystaniem z wszelkich informacji, produktów, usług, udogodnień oraz/lub materiałów oferowanych przez niniejszy serwis nawet jeśli poinformowano RS Travel o możliwości powstania takich strat lub szkód lub jeśli straty lub szkody były racjonalnie przewidywalne.

 

5. Wszelkie usługi turystyczne (łącznie z zakwaterowaniem) umieszczone w Serwisie nie są i nie powinny być traktowane jako rekomendacja RS Travel lub zapewnienie, że usługa turystyczna będzie odpowiednia dla celów użytkownika lub, że usługa turystyczna będzie posiadała określony poziom jakości.

 

6. RS Travel nie gwarantuje, że informacje publikowane w serwisie nie zawierają błędów oraz, że strona nie zawiera wirusów lub usterek.

 

7. RS Travel, nie występując w charakterze agenta, nie odpowiada za treść ofert publikowanych w serwisie. RS Travel nie ponosi odpowiedzialności za przechowane dane, o ile nie wie o bezprawnym ich charakterze lub związanej z nimi działalności, a w razie urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

8. Żadne postanowienia w niniejszych Warunkach nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności wynikającej z: (i) oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub niedbalstwa lub (ii) śmierci lub uszkodzenia ciała powstałych w wyniku zaniedbania strony starającej powołać się na wyłączenie lub ograniczenie.

 

9. RS Travel dokłada wszelkich starań, aby wszystkie transakcje dokonywane poprzez Serwis z użyciem kart kredytowych i płatniczych były bezpieczne. Jednakże, jeżeli zaistnieją nieupoważnione transakcje na karcie kredytowej lub płatniczej użytej kiedykolwiek w serwisie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, realizacji transakcji lub ujawnieniu danych karty, RS Travel nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z powyżej określonym użytkowaniem, transakcją lub ujawnieniem danych, za wyjątkiem kiedy takie nieuzasadnione opłaty wynikają bezpośrednio z zaniedbań z naszej strony.

 

10. RS Travel ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód przez RS Travel Użytkownikowi faktycznie i bezpośrednio w związku z niewywiązaniem się przez Serwis z obowiązków związanych z prowadzeniem platformy rezerwacyjnej.


 

§7 Prawa własności intelektualnej i łącza internetowe

1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

2. W przypadku uzyskania przez RS Travel informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, RS Travel wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania RS Travel w terminie 14 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, RS Travel może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

 

3. Witryna może zawierać łącza do stron nieobsługiwanych przez Serwis. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. RS Travel nie kontroluje tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie hiperłączy do innych stron nie oznacza akceptacji materiału zawartego na tych witrynach ani jakiegokolwiek związku z osobami, które je prowadzą.


 

§8 Informacje dodatkowe

1. Wymagane dokumenty:

a. Ważny dowód osobisty lub paszport to wymagane dokumenty do dokonania rezerwacji, jeśli wymagają tego regulacje kraju wjazdu;

b. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie wymaganych dokumentów, ważność paszportu, wizy oraz innych dokumentów.

c. Wymagania zależne od celu podróży mogą być sprawdzone za pośrednictwem ambasady i/lub konsulatu i/lub ich stron internetowych i/lub biuletynów informacyjnych.

d. RS Travel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient nie spełnia wymagań paszportowych.

 

2. Ubezpieczenie:

a. RS Travel nie zapewnia ubezpieczenia.

b. Zaleca się, wykupienie ubezpieczenia podróżnego i/lub innych potrzebnych ubezpieczeń, które obejmują cały okres podróży, jak również ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

 

3. Kwestie zdrowotne:

a. W zależności od celu podróży wymagane mogą być pewne uprzednie szczepienia i/lub inne profilaktyczne zabiegi.

b. Zaleca się konsultacje z lekarzem lub farmaceutą w celu zasięgnięcia informacji przed podróżą.

c. RS Travel nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić w trakcie podróży lub w miejscu pobytu.


 

§9 Postanowienie końcowe

1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w siedzibie RS Travel oraz w Serwisie.

 

2. RS Travel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

 

3. Nieegzekwowanie przez RS Travel przynajmniej jednego z postanowień niniejszych Warunków w jakimkolwiek momencie i przez jakikolwiek okres czasu nie jest jednoznaczne z ich zniesieniem lub ze zniesieniem praw z nimi związanych.

 

4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z RS Travel jest sąd właściwy dla siedziby RS Travel.