ALBINOI

MENU

cookies

 

Polityka prywatności (w tym plików cookies) serwisu Albinoi

 

RS Travel Worldwide dba o dane personalne swoich Klientów i przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych. Polityka ta zapewnia bezpieczeństwo i ochronę prywatności Użytkowników.

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka     Prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu Albinoi pod adresem www.albinoi.pl ("Regulamin", "Serwis").

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa").

Serwis jest prowadzony przez spółkę RS Travel Worldwide Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Dmowskiego 3, 80-243 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 0000550816, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9571077779 oraz numer statystyczny REGON 361124159, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, ("RS Travel"). RS Travel jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez RS Travel przy procesie rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez dostawców usług turystycznych współpracujących z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez tych dostawców usług turystycznych ("Rezerwacja"), w tym w szczególności z przyjmowaniem i przekazywaniem przez RS Travel na rzecz dostawców usług turystycznych płatności użytkowników z tytułu Rezerwacji.

Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować  usługi hotelarskie świadczone przez dostawców usług turystycznych współpracujących z Serwisem ("Hotel", "Hotele", “Dostawca usług turystycznych”) oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele lub dostawców usług turystycznych (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych umowy o świadczenie Usług.

 

§2 Dane osobowe

Korzystanie przez użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez RS Travel danych     użytkowników oraz osób korzystających z Usług Hotelu lub dostawcy usług turystycznych na podstawie Rezerwacji. W celu skorzystania z oferty dostawcy usług turystycznych prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do podania jego danych lub danych osób korzystających z Usług Hotelu lub dostawcy usług turystycznych na podstawie Rezerwacji. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez RS Travel stanowi dane osobowe w rozumieniu Ustawy. RS Travel może także przetwarzać zbiorcze informacje o użytkownikach Serwisu lub osobach korzystających z Usług dostawcy usług turystycznych na podstawie Rezerwacji, oraz świadczonych im przez dostawców usług turystycznych lub Hotele Usługach.

Dane użytkownika lub osób korzystających z Usług Dostawcy usług turystycznych na podstawie Rezerwacji są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz dostawcy usług turystycznych, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych. RS Travel zbiera dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji użytkownika w Serwisie lub podjęcia przez użytkownika czynności związanych z dokonaniem przez niego Rezerwacji Usług objętych Ofertą w ramach Serwisu.

Poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu przyjęcia Rezerwacji dokonanej przez Użytkownika, w tym,  przyjmowania i przekazywania przez RS Travel płatności od użytkowników na rzecz dostawcy usług turystycznych, jak również     w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, RS Travel zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie zawartym w formularzu rejestracji w Serwisie i w formularzu Rezerwacji Usługi. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza w szczególności, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez RS Travel oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel lub Dostawcę usług turystycznych, podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Dostawcy usług turystycznych danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Dostawcy usług turystycznych płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Dostawcę usług turystycznych lub Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. W szczególności użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku dokonywania przez użytkownika płatności kartą     płatniczą, RS Travel przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej oraz kod zabezpieczający. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez RS Travel oraz partnerów RS Travel (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych.

RS Travel jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu. Dane osobowe są przekazywane do Dostawcy usług turystycznych, którego dotyczy Usługa objęta Rezerwacją, na co użytkownik wyraża zgodę. Jednocześnie, przez dokonanie Rezerwacji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych przez Dostawcę usług turystycznych w celach związanych z zawarciem umowy o świadczenie Usług z użytkownikiem i wykonaniem Usług objętych Rezerwacją. Dane osobowe w zakresie  niezbędnym do celów marketingowych są przekazywane do osób trzecich współpracujących z RS Travel w tym zakresie, na co użytkownik wyraża zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i dokonania Rezerwacji Usług Hotelu lub Dostawcy usług turystycznych, w tym przyjmowania i przekazywania przez RS Travel płatności od użytkowników na rzecz Dostawcy usług turystycznych, jak również w celu rozpoznawania  reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ma prawo do kontroli danych zgodnie z treścią art. 32 Ustawy. 

W przypadku, gdy w ramach dokonywania Rezerwacji użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Hotelu lub Dostawcy usług turystycznych na podstawie Rezerwacji, RS Travel jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku z dokonaniem Rezerwacji w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez RS Travel, mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. RS Travel informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych uzyskał  od użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (i) uzyskania zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez RS Travel, (ii) poinformowania ich o przysługującym im  prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania, oraz, (iii) na żądanie RS Travel, przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań. Osoby takie mają prawo (i) do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, (ii) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, gdy RS Travel zamierzałby je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywałby ich dane osobowych innemu administratorowi danych.

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres office@albinoi.pl

 

§3 Pliki cookies

Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.

W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz serwis Albinoi, dostępny pod adresem http://www.albinoi.pl (RS Travel). Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności serwisu.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);        

stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Ze względu na cel w ramach Serwisu RS Travel stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania     się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

Pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie     zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

Pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region).

 

Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:

Pliki cookies własne - umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona;

Pliki cookies zewnętrzne - umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny;

 

Pliki cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności /cookies administratora witryny.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików cookies.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

§4 Google Analitics

W ramach prowadzenia Serwisu RS Travel korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.     

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 4. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacjina swoich urządzeniach.

Polityka prywatności Google dostępna jest dla Użytkownika pod adresem     https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

§5 Zasady bezpieczeństwa

Spółka RS Travel wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.     

W szczególności, za pomocą szyfrowania RS Travel zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet.

 

§ 6 Otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych

Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji lub innych formularzach użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez RS Travel w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa w niniejszym ust. 1, może być w każdej chwili odwołana.

Po zaznaczeniu w formularzu Rezerwacji lub innym formularzu pola, o którym mowa w ust. 1 powyżej, informacje handlowe będą przesyłane do użytkownika z częstotliwością nie większą niż raz na dobę. W powyższej informacji dotyczącej częstotliwości wysyłania wiadomości do użytkowników nie uwzględniono wiadomości zawierających potwierdzenie Rezerwacji i innych informacji związanych z Rezerwacją.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z subskrypcji") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.